اعضای هیات علمی

نمایش 17 نتیجه
از 1
 
change-logo

بهروز ابراهیمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهروز ابراهیمی اوزینه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناصر بهپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالحسین پرنو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

وحید تادیبی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

منوچهر حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی حیرانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهره حسنی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اشرف خزایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شیرین زردشتیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

کیوان شعبانی مقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

وریا طهماسبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

همایون عباسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین عیدی 

استادیار
شماره تماس: 09119297253
اتاق: 71
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد عزیزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

امیرعباس منظمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهرام یوسفی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 17 نتیجه
از 1