دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 205 نتیجه
از 11
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اختلاف رشد و یادگیری 2212770 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 14:00)
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 14:00)
اصول و روش شناسی تمرین 2212725 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 عبدالحسین پرنو هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص
اصول و مبانی مدیریت 2212774 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 همایون عباسی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص
اصول و مبانی مدیریت 2212774 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 حسین عیدی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 وریا طهماسبی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
انگیزش و هیجان 2212773 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 علی اشرف خزایی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
بیو شیمی و تغذیه ورزشی 2212225 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمد عزیزی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
حقوق و اخلاق ورزشی 2212728 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 کیوان شعبانی مقدم هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
فیزیولوژی ورزش و کودکان 2212695 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 وریا طهماسبی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص
فعالیت های رسانه ایی در ورزش 2212731 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 شیرین زردشتیان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
مدیریت پروژه در ورزش 2212796 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 همایون عباسی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00)
ورزش معلولین 2212765 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 منوچهر حیدری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
ورزش معلولین 2212765 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 منوچهر حیدری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
اختلالات یادگیری حرکتی 2212707 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
ارتباطات در ورزش 2212784 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهرام یوسفی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
ارزیابی و طراحی رژیم غذایی 2212599 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمد عزیزی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه رفتارحرکتی 2212424 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 علی حیرانی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
آشنایی با نحوه برگزاری بازی های المپیک و قاره ای 2212799 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 حسین عیدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 205 نتیجه
از 11