معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر عبدالحسین پرنو

 تلفن:4283270(833)98+

ایمیل: a.parnow@razi.ac.ir