تاریخچه گروه مهندسی برق دانشگاه رازی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

مدیرگروه

استادیار
شماره تماس
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکی: s.bayati [AT] razi.ac.ir

مقاطع تحصیلی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

اعضای هیأت علمی