ریاست دانشکده

دکتر بهرام یوسفی

تلفن4283272(833)98+

ایمیل : b.yousefi@ razi.ac.ir