جشن ورودی های جدید (ورودی های سال 1395) دانشکده علوم ورزشی