این کارگاه در تاریخ 27/1/96 با تدریس خانم دکتر زهره حسنی برگزار گردید.