در مورخ 96.2.19 دو جلسه دفاع از رساله دکتری در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی برگزار گردید.