به منظور ایجاد روحیه نشاط در دانشجویان دانشکده علوم ورزشی، مسابقه شطرنج زنده توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده در محل دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید.