همکاری با معاونت آموزشی دانشکده به منظور تشکیل کارگروه های تخصصی