اعضای هیات علمی

علی حیرانی

change-logo

علی حیرانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه رفتارحرکتی 2212424 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اکتساب مهارتهای حرکتی 2212698 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
رشد حرکتی در طول عمر 2212703 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار در کنترل حرکتی 2212700 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی عصب شناسی حرکت انسان 2212721 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی عملکرد انسان 2212697 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون خارجی تخصصی 2212430 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه های یادگیری حرکتی و نقد آنها 2212723 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
یادگیری حرکتی پیشرفته 2212423 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روانشناسی شناختی 2212378 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سمینار در کنترل حرکتی 2212700 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
کنترل حرکتی 2212422 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1