اعضای هیات علمی

امیرعباس منظمی

change-logo

امیرعباس منظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی 2212559 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 2212543 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 2212686 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پاسخ های ایمنی به فعالیت ورزشی 2212394 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تغذیه ورزشی پیشرفته 2212558 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
استفاده و سوء استفاده از داروها 2212567 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت واستقامت 2212562 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت .رزشی 2212564 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1