اعضای هیات علمی

محمد عزیزی

change-logo

محمد عزیزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیو شیمی و تغذیه ورزشی 2212225 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
ارزیابی و طراحی رژیم غذایی 2212599 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روانشناسی در تغذیه ورزشی 2212606 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار پژوهشی در تغذیه ورزشی 2212597 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شطرنج 2212135 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 12:00) ترم اول 1396
شطرنج 2212135 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فعالیت بدنی و تندرستی 2212058 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فعالیت بدنی و تندرستی 2212058 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اصول تغذیه در فعالیت ورزشی و تمرین 2212596 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روانشناسی در تغذیه ورزشی 2212606 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
شطرنج 2212135 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
شطرنج 2212135 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
مواد ارگوزنیک در ورزش ها 2212598 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1