اعضای هیات علمی

همایون عباسی

change-logo

همایون عباسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی مدیریت 2212774 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
مدیریت پروژه در ورزش 2212796 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته 2212414 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 2212624 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 2212656 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت و طرز اجرائ مسابقات 2212046 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اصول برنامه ریزی آموزش و تربیت بدنی 2212106 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصول برنامه ریزی آموزش و تربیت بدنی 2212106 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سمینار در مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2212802 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی 2212467 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی 2212396 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدیریت مالی و اداری در ورزش 2212655 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی 2212659 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1