اعضای هیات علمی

منوچهر حیدری

change-logo

منوچهر حیدری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ورزش معلولین 2212765 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
ورزش معلولین 2212765 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
دو و میدانی 2 2212050 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
دو و میدانی 2 2212050 2 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آسیب شناسی ورزشی 2212047 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آسیب شناسی ورزشی 2212047 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
دوومیدانی 1 2212018 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
دوومیدانی 1 2212018 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1