اعضای هیات علمی

وحید تادیبی

change-logo

وحید تادیبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمارکاربردی پیشرفته 2212499 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 2212684 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در علوم ورزشی 2212542 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 2212548 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 2212545 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی 2212554 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
علم تمرین 2 2212092 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
علم تمرین 2 2212092 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی پیشرفته قلب ،عروق وتنفس 2212689 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فعالیت بدنی و پیش گیری از بیماریهای های مزمن وناتوانی 2212555 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1