اعضای هیات علمی

وریا طهماسبی

change-logo

وریا طهماسبی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
فیزیولوژی ورزش و کودکان 2212695 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آمادگی جسمانی 2 2212052 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آمادگی جسمانی 2 2212052 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
بیوانرژتیک ورزشی 2212782 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی 2212594 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تغذیه وکنترل وزن ویژه ورزشکاران 2212608 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ترکیب بدن و کنترل وزن 2212094 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ترکیب بدن و کنترل وزن 2212094 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه سنجش 2212104 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه سنجش 2212104 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آمادگی جسمانی 1 2212017 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آمادگی جسمانی 1 2212017 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
تغذیه انسانی 2212595 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در علوم ورزشی 2212542 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی فعالیت ورزشی پیشرفته 2212600 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1