اعضای هیات علمی

نمایش 19 نتیجه
از 1
 
بهروز ابراهیمی اوزینه

بهروز ابراهیمی اوزینه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان امیری

احسان امیری 

استادیار
شماره تماس: 34343417 (83) (98+)
اتاق: 73
پست الکترونیکی: 
ناصر بهپور

ناصر بهپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحسین پرنو

عبدالحسین پرنو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 63
پست الکترونیکی: 
وحید تادیبی

وحید تادیبی 

دانشیار
شماره تماس: Tel.98-83-34279265 Ext.222
اتاق: 67
پست الکترونیکی: 
منوچهر حیدری

منوچهر حیدری 

استادیار
شماره تماس: 09125382491
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی حیرانی

علی حیرانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره حسنی

زهره حسنی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رستگار حسینی

رستگار حسینی 

استادیار
شماره تماس: 09116302327
اتاق: 49
پست الکترونیکی: 
علی اشرف خزایی

علی اشرف خزایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 72
پست الکترونیکی: 
شیرین زردشتیان

شیرین زردشتیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیوان شعبانی مقدم

کیوان شعبانی مقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وریا طهماسبی

وریا طهماسبی 

استادیار
شماره تماس: 09188737001
اتاق: 70
پست الکترونیکی: 
همایون عباسی

همایون عباسی 

استادیار
شماره تماس: 08334283272
اتاق: 61
پست الکترونیکی: 
حسین عیدی

حسین عیدی 

استادیار
شماره تماس: 09119297253
اتاق: 71
پست الکترونیکی: 
محمد عزیزی

محمد عزیزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزانه گندمی

فرزانه گندمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 43
پست الکترونیکی: 
امیرعباس منظمی

امیرعباس منظمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهرام یوسفی

بهرام یوسفی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 19 نتیجه
از 1