اعضای هیات علمی

همایون عباسی

همایون عباسی

همایون عباسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 08334283272
اتاق: 61
پست الکترونیکی: 

فایل دوم صوتی اجرای آزمون K-S در SPSS آمار ارشد

پاورپوینت جلسه هفتم درس نظریه های سازمان و مدیریت ارشد 

پاورپوینت جلسه ششم نظریه های سازمان و مدیریت ارشد

پاورپوینت جلسه پنجم نظریه های سازمان و مدیریت ارشد

پاورپوینت جلسه چهار نظریه های مدیریت ارشد

پاورپوینت جلسه اول تا سوم نظریه های مدیریت ارشد

فایل منبع درسی تئوری ها و نظریه پردازان مدیریت ارشد

فایل صوتی پاورپوینت آموزش وارد نمودن متغیرها و دیتا در SPSS آمار 

پاورپوینت جلسه هشتم روش تحقیق ارشد

پاورپوینت جلسه هفتم روش تحقیق ارشد

پاورپوینت جلسه ششم روش تحقیق ارشد

پاورپوینت جلسه سوم تا پنجم روش تحقیق ارشد

فرمت و منابع درس روش تحقیق ارشد 

درخت تصمیم گیری آزمون های آماری(ارشد)

فرمت و منابع کلاس درس آمار ارشد

منبع لاتین دیگر برای آمارارشد(فصل 5 و 10مطالعه شود)

پاور پوینت جلسه 8 کلاس آمار ارشد

پاورپوینت جلسه 7 آمار ارشد

پاورپوینت جلسه 6 آمار ارشد

پاور پوینت جلسه 5 آمار ارشد

پاورپوینت جلسات 3 و4 آمار ارشد 

پاورپوینت جلسات 3 تا10 مدیریت اوقات فراغت (کارشناسی )

پی دی اف کتاب مدیریت اوقات فراغت (کارشناسی)

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته 2212414 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 2212624 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 2212656 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت و طرز اجرائ مسابقات 2212046 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
اصول برنامه ریزی آموزش و تربیت بدنی 2212106 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اصول برنامه ریزی آموزش و تربیت بدنی 2212106 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
سمینار در مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2212802 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدیریت توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی 2212467 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی 2212396 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدیریت مالی و اداری در ورزش 2212655 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی 2212659 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2