اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی مدیریت

نام درس مبانی مدیریت
کد درس 2212805
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز