اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی

نام درس کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی
کد درس 2212413
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز