اعضای هیات علمی

« بازگشت

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش

نام درس تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش
کد درس 2212624
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز