اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی

نام درس مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی
کد درس 2212656
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز