اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

نام درس اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی
کد درس 2212559
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز