اعضای هیات علمی

علی حیرانی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 34 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مبانی عملکرد انسان 2212697 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه رفتارحرکتی 2212424 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
اکتساب مهارتهای حرکتی 2212698 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
رشد حرکتی در طول عمر 2212703 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
سمینار در کنترل حرکتی 2212700 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی عصب شناسی حرکت انسان 2212721 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی عملکرد انسان 2212697 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه های یادگیری حرکتی و نقد آنها 2212723 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
یادگیری حرکتی پیشرفته 2212423 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
روانشناسی شناختی 2212378 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
سمینار در کنترل حرکتی 2212700 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
کنترل حرکتی 2212422 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 34 از 34 نتیجه
از 2