اعضای هیات علمی

ناصر بهپور

ناصر بهپور

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته 2212553 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی 2212685 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی 2212546 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سمینار در فیزیولوژی ورزشی قلب ،عروق و تنفس 2212691 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2212544 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب ،عروق 2212690 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 2212551 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش 2212176 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش 2212176 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آزمون تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی 2212549 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
روش های آزمایشگاهی سنجش عملکرد قلب،عروق وتنفس در ورزش 2212692 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان 2212547 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته تنفس 2212693 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب ،عروق 2212690 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 2212551 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2