اعضای هیات علمی

زهره حسنی

زهره حسنی

زهره حسنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مبانی آناتومی حرکتی 2212056 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی آناتومی حرکتی 2212056 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آمادگی جسمانی 1 2212017 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آمادگی جسمانی 1 2212017 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آناتومی انسانی 2212007 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آناتومی انسانی 2212007 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
سنجش و اندازه گیری 2212075 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
سنجش و اندازه گیری 2212075 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 28 از 28 نتیجه
از 2