اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار وریاضی در علوم ورزشی

نام درس آمار وریاضی در علوم ورزشی
کد درس 2212441
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز