اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول و مبانی بازار یابی ورزشی

نام درس اصول و مبانی بازار یابی ورزشی
کد درس 2212626
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز