اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارورزی در بازاریابی ورزشی

نام درس کارورزی در بازاریابی ورزشی
کد درس 2212631
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز