اعضای هیات علمی

عبدالحسین پرنو

عبدالحسین پرنو

عبدالحسین پرنو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دروس ارایه شده نیمسال دوم 98-99
ردیف عنوان درس فایل درس طرح درس
1 فیزیولوری انسان پشرفته برای فعالیت بدنی فایل های درسی پیوست  pdf
2 بدنسازی ویره طرح درس موجود است pdf
3 متون تحصصی -- pdf

 

CELL Physiology

Cell Process (Video)

Nerve Tissue

NERVE SYSTEM

CARDIO RESPIRATORY SYSTEM 1

CARDIO RESPIRATORY SYSTEM 2

MUSCLUAR SYSTEM

Download- Human Physiolgy

Muscluar system 1

Muscluar system 2

ownload Guyton Physiology Text book

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سمینار پژوهشی - تمرین ورزشی 2212561 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
فیزیولوژی ورزشی1 2212073 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
فیزیولوژی ورزشی1 2212073 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی فیزیولوژیکی عصبی عضلانی 2212687 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی 2212565 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
موضوعات پیشرفته در فیزولوژی ورزشی 2212563 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 26 از 26 نتیجه
از 2