اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی

نام درس آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی
کد درس 2212684
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز