اعضای هیات علمی

شیرین زردشتیان

شیرین زردشتیان

شیرین زردشتیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

رفتار سازمانی - تکنولوژی سازمانی 

رفتار سازمانی - طرح ریزی شغلی 

رفتار سازمانی - تصمیم گیری 

رفتار سازمانی - رفتار سازمانی در سطح جهانی 

رفتار سازمانی - تعارض و مذاکره

رفتار سازمانی- فرهنگ سازمانی 

رفتار سازمانی - شناخت تیم 

رفتار سازمانی - انگیزش از مفاهیم تا کاربرد

رفتار سازمانی - انگیزش 

رفتار سازمانی - مبانی رفتار گروهی 

رفتار سازمانی - مبانی رفتار فردی 

رفتار سازمانی - ارتباطات 

فصل 19 بازاریابی ارشد 

فصل 18 بازاریابی ارشد  

فصل 16 بازاریابی ارشد 

فصل 12 بازاریابی ارشد 

فصل 11 بازاریابی ارشد 

فصل 10 بازاریابی ارشد

فصل 8 بازاریابی ارشد

فصل 5 و 6 بازاریابی ارشد 

فصل 3 و4 بازاریابی ارشد 

فصل 2 بازاریابی ارشد 

فصل 1 بازاریابی ارشد 

جلسه 10 برنامه ریزی استراتژیک ارشد

جلسه 9 برنامه ریزی استراتژیک ارشد

جلسه 8 برنامه ریزی استراتژیک ارشد 

جلسه 7 برنامه ریزی استراتژیک ارشد

جلسه 6 برنامه ریزی استراتژیک ارشد

جلسه 5 برنامه ریزی استراتژیک ارشد

جلسه 4 برنامه ریزی استراتژیک ارشد

جلسه 3 برنامه ریزی استراتژیک ارشد

جلسه 2 برنامه ریزی استراتژیک ارشد

جلسه 1 برنامه ریزی استراتژیک ارشد

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول و مبانی مدیریت 2212625 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 2212657 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش 2212662 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت بازار یابی در ورزش 2212660 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت منابع انسانی در ورزش 2212661 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت پروژه در ورزش 2212796 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
برنامه ریزی استراتژیک 2212658 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی 2212635 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی 2212635 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدیریت منابع انسانی در ورزش 2212661 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2