اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول و مبانی مدیریت

نام درس اصول و مبانی مدیریت
کد درس 2212625
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز