اعضای هیات علمی

« بازگشت

سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش

نام درس سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش
کد درس 2212657
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز