اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت منابع انسانی در ورزش

نام درس مدیریت منابع انسانی در ورزش
کد درس 2212661
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز