اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت فنآوری اطلاعات در ورزش

نام درس مدیریت فنآوری اطلاعات در ورزش
کد درس 2212664
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز