تاریخچه

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1373 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی راه اندازی شد و از همان سال دانشجوی کارشناسی پذیرفت.

از سال 1375تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد (گرایش عمومی) دانشجو پذیرفت.

در اسفند ماه 1376 گروه تربیت بدنی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و مستقلاً به دانشکده تربیت بدنی ارتقا یافت اما کماکان در ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه نهایتاً در سال 1381 کاملاً از دانشکده ادبیات منفک و به پردیس دانشگاه رازی (محل فعلی اداره تربیت بدنی دانشگاه) انتقال یافت.

گرایش عمومی مقطع کارشناسی ارشد از سال 1384 جای خود را به گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی داد اما  از سال 1386 گرایش رفتار حرکتی و از سال 1387 گرایشهای فیزیولو‍ژی ورزشی و مدیریت ورزشی نیز به گرایشهای مقطع کارشناسی ارشد افزوده شدند.

از سال 1387 مطالعات مقدماتی احداث ساختمان جدید دانشکده تربیت بدنی آغاز شد تا اینکه از مهر ماه 1392 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان یکی از بزرگترین دانشکده های تربیت بدنی کشور با زیر بنایی بالغ بر 6000 متر مربع پذیرای دانشجویان و کادر دانشگاهی شد.

از سال 1392 با توجه به تغییر در سرفصلهای مصوب وزارتخانه و نیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده تعداد گرایشهای کارشناسی ارشد از  یک رشته و 4 گرایش به 4 رشته و 7 گرایش به شرح زیر افزایش یافت:

·         رشته مدیریت ورزشی: گرایش بازاریابی در صنعت ورزش، گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی و گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

·         رشته فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی و گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

·         رشته رفتار حرکتی: گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

·         رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی : گرایش حرکات اصلاحی

در مقطع دکترا نیز در سال 1390 دو گرایش مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی در دانشکده راه اندازی شد اما در حال حاضر دانشکده تربیت بدنی در 3 رشته و 7گرایش به شرح زیر پذیرای دانشجویان دکترا می باشد:

·         رشته مدیریت ورزشی : گرایش مدیریت ورزشی، گرایش بازاریابی و رسانه، گرایش مدیریت راهبردی

·         رشته فیزیولوژی ورزشی : گرایش فیزیولوژی قلب - عروق و تنفس، گرایش متابولیسم ورزشی و گرایش سازگاری عصبی و عضلانی در ورزش

·         رشته رفتار حرکتی : گرایش یادگیری حرکتی

 

 

رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز

دکتر بهرام یوسفی 1376 تا 1385

دکتر شهرام آهنجان 1385تا  1386

دکتر وحید تأدیبی از 1386 تا 1393
دکتر بهرام  یوسفی  از  1393  تا کنون    

مدیران گروه تربیت بدنی از آغاز تا امروز

دکتر جواد کریمی 1383- 1373

آقای بهروز ابراهیمی 1385- 1383

دکتر علی اشرف خزایی 1387- 1386

خانم زهره حسنی 1389- 1387

دکتر عبدالحسین پرنو 1391- 1389

دکتر علی اشرف خزایی از 1395-1392  
دکتر بهروز ابراهیمی  هم اکنون