دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 447 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 04 وریا طهماسبی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (12:30 - 13:00)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (12:30 - 13:00)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 03 وریا طهماسبی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (13:00 - 13:30)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (12:00 - 12:30)
آمار وریاضی در علوم ورزشی 2212441 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 15:30)
آمار وریاضی در علوم ورزشی 2212441 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 15:30)
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 2212455 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمد عزیزی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 2212455 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 محمد عزیزی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
آناتومی انسان 2212456 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 امیرعباس منظمی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
آناتومی انسان 2212456 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 امیرعباس منظمی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 رستگار حسینی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (13:30 - 15:30)
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 رستگار حسینی هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (13:30 - 15:30)
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2212819 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 وریا طهماسبی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2212819 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 وریا طهماسبی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
رشد حرکتی 2212814 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 15:30)
رشد حرکتی 2212814 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 15:30)
روش پژوهش پیشرفته در رفتار حرکتی 2212817 1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 امیرعباس منظمی هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 15:30)
روش های آماری پیشرفته در رفتار حرکتی 2212812 1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 امیرعباس منظمی هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
روش های آموزش در تربیت بدنی و ورزش 2212820 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00)
روش های آموزش در تربیت بدنی و ورزش 2212820 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 447 نتیجه
از 23