دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 562 نتیجه
از 29
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری حرکتی 2212815 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (12:00 - 13:00)
یادگیری حرکتی 2212815 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (12:00 - 13:00)
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (13:00 - 14:00)
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (13:00 - 14:00)
اصول و روش شناسی تمرین 2212725 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمد عزیزی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
اصول و روش شناسی تمرین 2212725 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 محمد عزیزی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
اصول و روش مربیگری 2212832 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 محمد عزیزی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
اصول و روش مربیگری 2212832 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمد عزیزی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 03 وریا طهماسبی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (16:00 - 17:00)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 10:30)
حرکت شناسی ورزشی 2212813 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 منوچهر حیدری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 15:30)
حرکت شناسی ورزشی 2212813 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 منوچهر حیدری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (15:00 - 15:30)
سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی 2212876 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 ناصر بهپور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
سازگاری های قلب - عروقی با فعالیت ورزشی 2212886 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 وحید تادیبی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
سمینار 2212932 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 علی حیرانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2212009 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2212009 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
فیزیولوژی ورزشی1 2212811 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 وریا طهماسبی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی ورزشی1 2212811 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 وریا طهماسبی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 562 نتیجه
از 29