دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 806 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری حرکتی 2212815 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته یک شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/31 (10:00 - 12:00)
یادگیری حرکتی 2212815 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/31 (10:00 - 12:00)
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/19 (08:00 - 10:00)
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی هرهفته یک شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/19 (08:00 - 10:00)
اصول و روش شناسی تمرین 2212725 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 احسان امیری هرهفته سه شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/19 (10:00 - 12:00)
اصول و روش شناسی تمرین 2212725 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 امیرعباس منظمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/19 (10:00 - 12:00)
اصول و روش مربیگری 2212832 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 عبدالحسین پرنو هرهفته چهار شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/29 (08:00 - 10:00)
اصول و روش مربیگری 2212832 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 عبدالحسین پرنو هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/29 (08:00 - 10:00)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/17 (18:00 - 19:00)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی | هرهفته دو شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/17 (19:00 - 20:00)
تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی 2212726 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 وریا طهماسبی نامشخص نامشخص
داروها و مکمل ها در فعالیت ورزشی 2212891 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمد عزیزی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/22 (10:00 - 12:00)
رشد حرکتی 2212814 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/26 (14:00 - 16:00)
رشد حرکتی 2212814 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/04/26 (14:00 - 16:00)
سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی 2212876 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 ناصر بهپور هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/27 (10:00 - 12:00)
سمینار 2212932 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 علی حیرانی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/04/20 (10:00 - 12:00)
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2212009 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/26 (10:00 - 12:00)
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2212009 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی هرهفته چهار شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/26 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی ورزشی کودکان 2212839 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 وریا طهماسبی هرهفته چهار شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/29 (16:00 - 18:00)
فیزیولوژی ورزشی کودکان 2212839 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 رستگار حسینی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/29 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 806 نتیجه
از 41