دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 324 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اختلاف رشد و یادگیری وورزش 2212770 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15)
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 04 وریا طهماسبی هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 زهره حسنی هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (18:00 - 20:00)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 03 وریا طهماسبی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15)
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 زهره حسنی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (18:00 - 20:00)
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 03 رستگار حسینی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (20:00 - 21:00)
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 احسان امیری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (20:00 - 21:00)
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 رستگار حسینی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
انگیزش و هیجان 2212773 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص
رشد حرکتی 2212814 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (21:00 - 21:30)
رشد حرکتی 2212814 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 بهروز ابراهیمی اوزینه هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (21:00 - 21:30)
فعالیت بدنی و تندرستی 2212058 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمد عزیزی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (23:00 - 23:15)
فعالیت بدنی و تندرستی 2212058 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 محمد عزیزی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (23:00 - 23:15)
فعالیت های رسانه ای در ورزش 2212711 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 شیرین زردشتیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (18:00 - 20:00)
فعالیت های رسانه ایی در ورزش 2212731 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 شیرین زردشتیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
فعالیت ورزشی و استرس محیطی 2212893 2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 وحید تادیبی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00)
مبانی مدیریت 2212805 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 همایون عباسی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (20:30 - 20:45)
مبانی مدیریت 2212805 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 همایون عباسی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (20:30 - 20:45)
نمایش 1 - 20 از 324 نتیجه
از 17