دکتری - رفتار حرکتی 3

سرفصل دروس دکتری رفتار حرکتی 3 

دکتری - آسیب شناسی ورزشی 99-4

سرفصل دروس دکتری آسیب شناسی ورزشی 99-4

دکتری - مدیریت ورزشی 1

سرفصل دروس دکتری مدیریت ورزشی 1

دکتری - فیزیولوژی ورزشی 2

سرفصل دروس دکتری فیزیولوژی ورزشی 2