نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی


باسمه تعالی

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

تاریخ دفاع

روز

ساعت

استاد راهنما

مقطع و گرایش

1

آرش ویسی

11/09/1397

یکشنبه

30/11

دکتر بهرام یوسفی

ارشد مدیریت بازاریابی

2

یزدان مظفری

11/09/97

یکشنبه

30/12

دکتر بهرام یوسفی

ارشد مدیریت بازاریابی

3

عزیز منتی

20/09/97

سه شنبه

../12

دکتر کیوان شعبانی مقدم

ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی

4

ایوب  صباغی

20/09/97

سه شنبه

13.00

دکتر علی حیرانی

دکتری رفتار حرکتی