نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات کمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.

انتخابات کمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.


انتخابات کمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه رازی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی چهارشنبه مورخ 09/03/1397 ساعت 10 تا 13 در اتاق معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با حضور جناب آقای دکتر سلیمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی و تحت نظارت جناب آقای دکتر احمدی و مشارکت کلیه اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید.