نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین تور بازدید علمی و کارگاه تخصصی تجاری سازی در کارآفرینی دانشجویان دانشکده از مجموعه فرهنگی ورزشی رخش واقع در کیلومتر 15 جاده بیستون

اولین تور بازدید علمی و کارگاه تخصصی تجاری سازی در کارآفرینی دانشجویان دانشکده از مجموعه فرهنگی ورزشی رخش واقع در کیلومتر 15 جاده بیستون


اولین تور بازدید علمی و کارگاه تخصصی تجاری سازی در کارآفرینی دانشجویان دانشکده از مجموعه فرهنگی ورزشی رخش واقع در کیلومتر 15 جاده بیستون