نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه ارتباط گام به گام با صنعت مورخ 97/10/8

اولین جلسه ارتباط گام به گام با صنعت مورخ 97/10/8


مقدمه :

اولین جلسه ریاست دانشکده و اعضای هیات علمی با دبیر اجرایی خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه جناب آقای مهندس مرزی گام بزرگی در مسیر کارآفرینی و تعریف پروژه ها و طرح های تحقیقاتی بیرون از دانشگاه و مشارکت صنعت بود.

قطعا مشارکت فزاینده تر در نوآوری و توسعه تکنولوژی در کنار ماموریتهای آموزشی و پژوهشی، هویت جدیدی است که دانشگاهها درجامعه دانش محور اتخاذ میکنند. براین اساس دانشگاهها به مثابه نهاد مولد دانش و همچنین به عنوان کارآفرین نقشی اساسی درنوآوری ایفاء میکنند. جلسه امروز، چالشهای پیشروی را در تعامل دانشگاه باصنعت به شیوهای کیفی و با تحلیل دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی مورد ارزیابی قرار داد. نتایج بیانگراین است که دررابطه دانشگاه و صنعت، اساسا رابطة منسجم و هدفمندی وجود نداشته و اثری از هویت جدید دانشگاه در ارتباط با صنعت دیده نمیشود . فقدان انگیزه نیازهای متقابل دوسویه دیدگاهی است که اساتید دانشگاهی در دانشگاه برای ارتباط با صنعت  و همچنین صنعت برای ارتباط با دانشگاه در مورد عدم شکل گیری ارتباط مناسب بین این دو نهاد، دارند.

بحث جلسه:

در حالی که در دنیا شرکتهای پوشاک ورزشی مانند نایک و آندرآرمور مثالهایی از کارآفرینی زنان هستند که در حیطۀ پوشاک ورزشی زنان فعالیتهای بازاریابی انجام میدهند . همچنین اخیراً گوگل با همکاری شرکت نایک و شرکت سونی، اقدام به تولید مشترک کفشهای ورزشی مجهز به دستگاه جی پی اس و پخش موسیقی برای شناسایی موقعیت جغرافیایی افراد و عالیم حیاتی بدن و پخش موسیقی متناسب  با حرکت فرد نموده است

کارآفرینی در ورزش را می توان فرایند استفاده از فرصت های اقتصادی موجود در ورزش دانست، فرصت هایی که در ظاهر ممکن است تهدید یا کمبودبه نظر آیند یا مورد توجه خاصی نباشند.

نتایج جلسه:

پیرو بحث های صورت گرفته مقرر گردیدکه جلسات مکرر تا رسیدن به تفاهم نامه همکاری بین دانشکده و خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه ادامه یافته سپس بنا بر مقتضیات کارگروه صنعت معدن و ورزش در خانه صنعت بعنوان انجمن غیردولتی با حضور اساتید دانشکده شکل گیرد. ضمنا کلیه نیازمندی های صنایع در خصوص بهره وری نیروی کار و حفظ سلامت کارگران صنایع با دیدگاه بهره وری بیشتر و حفظ نیروی کار سالم با آموزش ها و طرحهای پژوهشی و مشترک بین دانشکده و صنعت منجر به بهره وری نیروی انسانی در مشاغل زیان و آسیب شغلی در صنعت با کنترل متغیر های مذکور در غالب پروژه های مشترک انجام شود.