نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه ارتباط گام به گام با مرکز رشد دانشگاه رازی مورخ 97/9/26

اولین جلسه ارتباط گام به گام با مرکز رشد دانشگاه رازی مورخ 97/9/26


مقدمه :

اولین جلسه ریاست دانشکده و اعضای هیات علمی دانشکده با رییس مرکز رشد دانشگاه رازی جناب آقای دکتر هادی حجاریان در خصوص گام های موثر در جذب ایده های فناورانه و نوآورتانه که دارای قابلیت تجاری سازی هستند از گروههای مختلف علوم زیستی مدیریتی و حرکات اصلاحی اعضای هیات علمی و سوق دادن پایان نامه های دانشجویی به سمت تجاری سازی مورد صحبت های مقدماتی واقع شد.

 

 

بحث :

جناب آقای دکتر حجاریان به بحث پیرامون عملکرد مرکز رشد دانشگاه پرداخت . در حوزه چگونگی پرورش ایده های تجاری سازی و گردش کاری و روال پذیرش واحد های فناور در دانشگاه و تسهیلات مورد نیاز شرکت ها پاسخ داد.

در ادامه :

شرایط عمومی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:
پذیرش تمامی واحدهای فناور منوط به احراز شرایط زیر است:
وجود طرح کاری مبتنی بر دانش و فناوری و دارای توجیه اقتصادی
معرفی همکاران کاری متناسب با طرح
ارایۀ برنامۀ کاری مدون و مشخص
در مواردی که متقاضی پذیرش و استقرار در مرکز فاقد شرایط فوق باشد، در صورتی که بخش کارآفرینی مرکز، طرح کاری ارایه شده را خلاقانه قلمداد کند، متقاضی در بخش کارآفرینی پذیرش می شود تا با حمایت این بخش، طرح کاری، گروه همکاران و برنامۀ کاری خود را تدوین و تکمیل کند. با احراز شرایط بند ۱ ، تقاضای استقرار در مرکز قابل طرح است.
اولویت پذیرش و استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد به شرح زیر است:
طرح های کاری مبتنی بر دانش و فناوری که تنها جنبۀ تجاری یا آموزشی ندارند.
طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی قوی و بازار مناسب برای تأمین اعتبارات مورد نیاز باشند.
طرح هایی که در قلمرو فناوری های نوین و پیشرفته یا چارچوب میان رشته ای قرار گیرند.