اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده تربیت بدنی در سال 1397

اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده تربیت بدنی در سال 1397


جلسه شورای آموزشی دانشکده تربیت بدنی روز یکشنبه ۱۰ شهریورماه راس ساعت 11 با حضور ریس، معاونین آموزشی و پژوهشی و اکثریت اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در سالن جلسات دانشکده تشکیل گردید و  موضوعات مطابق دستور جلسه مربوطه مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.