اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده تربیت بدنی در سال 1397

جلسه شورای آموزشی دانشکده تربیت بدنی روز یکشنبه ۱۰ شهریورماه راس ساعت 11 با حضور ریس، معاونین آموزشی و پژوهشی و اکثریت اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در سالن جلسات دانشکده تشکیل گردید و  موضوعات مطابق دستور جلسه مربوطه مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.