نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین مرکز تخصصی ورزش در آب و توانبخشی ورزشی در غرب کشور به مرکزیت دانشگاه رازی راه اندازی شد.

اولین مرکز تخصصی ورزش در آب و توانبخشی ورزشی در غرب کشور به مرکزیت دانشگاه رازی راه اندازی شد.