نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار


دانشگاه کردستان با همکاری دانشگاە سلیمانیە عراق
1و 2 آبان ماه 1398
محل برگزاری: دانشگاە کردستان
سایت همایش: 
 
Conf.uok.ac.ir/ssd2019
 
آخرین مهلت ارسال مقالات: 29 شهریور ماە
امکان داوری و پذیرش زود هنگام مقالات
چاپ مقاله های برتر هر گرایش در نشریات ISC مورد تایید وزارت علوم
 
ارتباط با دبیرخانه: 
ایمیل: ICSSD2019@uok.ac.ir
 
تلفن: 09144880973 و 09185399711