نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاس های مجازی دانشجویان جدید الورود مهرماه 99

برنامه کلاس های مجازی دانشجویان جدید الورود مهرماه 99


کارشناسی

ردیف عنوان فایل
1  برنامه کلاس های مجازی کارشناسی جدید الورود مهرماه 99

 

کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف عنوان فایل
1  حرکات اصلاحی آسیب شناسی 99
2  دکتری رفتار 99
3  دکتری فیزیولوژی 99
4  رفتار حرکتی 99
5  فیزیولوژی تغذیه ورزشی 99
6  فیزیولوژی فعالیت بدنی 99
7  فیزیولوژی کاربردی 99
8  فیزیولوژی بالینی 99
9  مدیریت بازاریابی ورزشی 99
10  مدیریت راهبردی در ورزش 99
11  مدیریت رویدادهای ورزش 99