نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار توسط دانشگاه کردستان

برگزاری اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار توسط دانشگاه کردستان


 

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار توسط دانشگاه کردستان در تاریخ ۱-۲ آبان ۱۳۹۸ در شهر سنندج برگزار میگردد.
 
این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.
 
محورهای همایش:
۱- ورزش و اهداف توسعه پایدار
 
۲-ورزش و شاخص های توسعه پایدار
 
۳-ورزش و چالش های توسعه پایدار
 
۴-ورزش و راه کارهای توسعه پایدار
 
۵-ورزش و الگوهای توسعه پایدار ورزشی در سطح ملی و بین المللی
 
۶-توسعه پایدار ورزش شهروندی و همگانی؛ پرورشی و پایه؛ قهرمانی و حرفه ای